ران گوسفند بومی
۲کیلو
190000 تومان
تخفیف 2 درصد
نیم شقه سردست بادنبه
گوسفند درجه یک وزن ۴
170000 تومان
تخفیف 5 درصد
سردست گوسفند درجه یک
وزن از ۱.۵تا۲.۵
185000 تومان
تخفیف 5 درصد
راسته گوسفند بااستخوان
مخصوص کباب
180000 تومان
تخفیف 5 درصد
نیم شقه بدون دنبه
آبگوشتی
180000 تومان
تخفیف 2 درصد
شقه کامل گوسفند بادنبه
آبگوشتی
170000 تومان
تخفیف 5 درصد
راسته گوسفند بدون استخوان
مخصوص کباب
220000 تومان
تخفیف 1 درصد
گوشت چرخ کرده گوسفند
مخصوص کباب
200000 تومان
تخفیف 5 درصد
مغز ران گوساله
خورشت
165000 تومان
تخفیف 2 درصد
گوشت شتر
گوشت شتر کوچک
210000 تومان
تخفیف 5 درصد
شتر مرغ
گوشت شتر مرغ مخلوط
170000 تومان
تخفیف 2 درصد
گوسفند زنده
گوسفند زنده از بهترین نژاد
75000 تومان
تخفیف 1 درصد
گوشت گوسفند ۲ساله
گوشت گوسفند
115000 تومان
تخفیف 5 درصد
گوشت گوسفند مخلوط بدون دنبه
به سفارش مشتاری هر قسمت گوشت
180000 تومان
تخفیف 2 درصد
ماهیچه
190000 تومان
تخفیف 0 درصد
گردن گوسفند
مخصوص چلو گوشت
180000 تومان
تخفیف 2 درصد